Главна дирекция "Съвети в земеделието"

Димитър Ванев
Главен директор 
ул. Банско шосе No.7, София 1331
 02 / 810 09 74
0882 498 016
vanev@naas.government.bg
 
Главна дирекция "Съвети в земеделието":
1. подпомага трансфера към земеделските стопани на научни и практически достижения в областта на земеделието и тяхното приложение в стопанствата им;
2. предоставя специализирани консултации в областта на земеделието;
3. предоставя консултации, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г.;
4. предоставя консултантски пакети съгласно условията и изискванията на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
5. изготвя проекти за кандидатстване по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.;
6. организира и извършва обучение на земеделски стопани;
7. съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на организации на производители на земеделски продукти в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
8. организира и провежда семинари и други информационни събития, свързани с основната дейност на дирекцията;
9. създава, поддържа и актуализира база от данни в информационната система на службата с цел подпомагане на управлението и отчитането на съветническата ѝ дейност;
10. разработва и разпространява информационни материали, свързани с основната дейност на дирекцията;
11. организира медийни изяви, свързани с основната дейност на дирекцията;
12. извършва лабораторни изпитвания, свързани с основната дейност на службата, по цени, нормативно определени до размера на извършените разходи, съгласно одобрен от изпълнителния директор ценоразпис;
13. осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в областта на земеделието.
Главна дирекция "Съвети в земеделието" осъществява изпълнението на дейността на службата чрез:

Дирекция "Териториални областни офиси"
Дирекция "Мобилни общински офиси"
Отдел „Информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество”
Отдел „Консултантски услуги по национални и европейски програми”