Главна дирекция "Съвети в земеделието"


Делян Георгиев 
Главен директор 
тел. 02 / 810 09 76
моб. 0887 627 574

delyan.georgiev@naas.government.bg

Петя Куманова 
Заместник директор 
тел. 02 / 810 09 71
моб. 0887 626 246

petia.kumanova@naas.government.bg


Главна дирекция "Съвети в земеделието":

► подпомага трансфера към земеделските стопани на научни и практически достижения в областта на земеделието и тяхното приложение в стопанствата им;

предоставя специализирани консултации в областта на земеделието;

предоставя консултации, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г.;

предоставя консултантски пакети съгласно условията и изискванията на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

изготвя проекти за кандидатстване по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.;

организира и извършва обучение на земеделски стопани;

съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на организации на производители на земеделски продукти в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

организира и провежда семинари и други информационни събития, свързани с основната дейност на дирекцията;

създава, поддържа и актуализира база от данни в информационната система на службата с цел подпомагане на управлението и отчитането на съветническата ѝ дейност;

разработва и разпространява информационни материали, свързани с основната дейност на дирекцията;

организира медийни изяви, свързани с основната дейност на дирекцията;

извършва лабораторни изпитвания, свързани с основната дейност на службата, по цени, нормативно определени до размера на извършените разходи, съгласно одобрен от изпълнителния директор ценоразпис;

осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в областта на земеделието.