MOO Мизия    

Териториален обхват: община Мизия, община Хайредин, община Козлодуй, община Оряхово и община Бяла Слатина

Адрес: 3330 Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27, ет. 1 - сграда на Общинска администрация гр. Мизия

Телефон: 091/05 58 03

Eл. поща: mizia@naas.government.bg