Главна дирекция "Териториални областни офиси"


Делян Георгиев 
Главен директор 
тел. 02 / 810 09 76
моб. 0887 627 574

delyan.georgiev@naas.government.bg

 

Главна дирекция "Териториални областни офиси" чрез 27-те областни офиса провежда политиката на службата на територията на съответната област, като:

  • координира и осъществява методическо ръководство и контрол на териториалните областни офиси;
  • предоставя специализирани консултации в областта на земеделието;
  • предоставя консултации, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г. и СПРЗСР 2023 - 2027 г.;
  • предоставя консултантски пакети съгласно условията и изискванията на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. и на интервенция II.И.1. "Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет" от СПРЗСР 2023 - 2027 г.;
  • изготвя проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. и по интервенциите от СПРЗСР 2023 - 2027 г.;
  • провежда информационно-обучителни събития, самостоятелно или в сътрудничество с научни институти, научно-приложни организации и други институции с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани;
  • разпространява информационни материали, свързани с основната дейност на службата;
  • осъществява директни контакти със земеделските стопани и взаимодейства с регионалните структури на Министерство на земеделието и храните, на Държавен фонд "Земеделие" и останалите регионални структури на държавната администрация, както и с органите на местното самоуправление и местната администрация.