Областта е разположена в Югозападна България и граничи с области Софийска, Пернишка и Благоевградска, а на запад с Македония и Сърбия. Област Кюстендил обхваща 9 общини: Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно със 182 населени места в 140 кметства.
Общата площ на област Кюстендил е 3 084,3 кв.км, което е 2.7% от територията на страната, а население й е 136 686 души (само 1,8% от националното) по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът на Кюстендилска област е с характерни особености: умерено-континентален в Кюстендилското краище, преходно-континентален в Кюстендилско и Дупнишко поле, в Кочериновското поле със средиземноморско влияние и планински - в местата с надморска височина над 1200 м.
В Кюстендилска област преобладават излужените, слабо оподзолените и оподзолените канелени горски почви. На отделни участъци почвите са черноземи и чернозем-смолници, кафяви и хумусно-карбонатни. По долините на реките има алувиални, алувиално-ливадни и делувиално-ливадни почви. Климатичните и почвени условия в областта са благоприятни за отглеждането на овощни култури, поради което районът често е наричан овощната градина на България и на ориенталски сортове тютюн „дупнишка  басма“ и „неврокопска басма“. Зеленчукопроизводството е развито само в полските райони.
Използваната земеделска площ в Кюстендилска област е 252 117 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 143 971 дка, трайни насаждения (общо) – 27 442 дка, постоянно затревени площи – 78 184 дка, лозя – 1 532 дка. Гори и залесени площи – 97 972 дка, необработвани земеделски земи – 10 533 дка. Броят на земеделските стопанства е 7 514, а на животинските единици – 12 431.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Кюстендил сочат, че в областта се отглеждат: 5 863 говеда и биволи ( 0,9% от общия брой в страната), крави и биволици – 3 551 ( 1% от общия брой в страната), овце  – 16 812 ( 1% от общия брой в страната), кози – 6 719 ( 1,7% от общия брой в страната), свине – 7 246 ( 1% от общия брой в страната), птици – 161 401 ( 0,9% от общия брой в страната), пчелни семейства –  6 897 ( 1% от общия брой в страната).

 

Екип:

Ивона Новакова - агроном

Румяна Георгиева - икономист

Светослава Йорданова - икономист

2500 КЮСТЕНДИЛ
пл. "Демокрация" № 1, ет.4

Сл. тел./факс: 078 / 55 12 95

моб. тел.:

0887 856 767

0885 868 822

0884 324 409


e-mail: kyustendil.m@naas.government.bg