Област  Ловеч се намира в централна северна България, разположена по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан до Деветашкото плато и началото на Дунавската равнина. Областта граничи със следните области на страната: София, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив. Разделена е териториално и  административно на 8 общини: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица. Населението наброява 141 422 жители. Общата площ на областта е 4 128 кв. км., което представлява 3.7% от територията на страната.
За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. За старопланинската част са характерни типични кафяви горски, тъмносиви и сиви горски, както и планинско-ливадни почви. По долините на реките са разпространени алувиално-ливадни почви. Почти всички са много плодородни и подходящи за отглеждане на различни земеделски култури, особено зеленчукови и фуражни култури.
Броят на земеделските стопанства в Област Ловеч е 10 118, което представлява 0.9% от стопанствата в страната. Използваната земеделска площ (ИЗП) в размер 805310 дка е разпределена на 9 874 земеделски стопанства. Броят на земеделските стопанства в Област Ловеч е 10 118, което представлява 0.9% от стопанствата в страната. Средният размер на ИЗП за областта е 81.6 дка или 80.6% от средния размер за страната – 101.3 дка. Зърнените култури заемат 58% (345 534 дка) от обработваемата земя и 43% от ИЗП. Площите с технически култури са 33% (196 086 дка) от обработваемата земя и 24% от ИЗП. 3% от ИЗП е делът на фуражните култури. Делът на постоянно затревените площи спрямо ИЗП е 22% (174 217.5 дка). Делът на трайните насаждения е 3% от ИЗП или 27 835 дка. Лозята са на площ 2 892 дка.
Селскостопански животни, птици и пчели отглеждат 8 921 стопанства в областта. От тях 20% отглеждат говеда, 38% – овце, 46% – кози, 29% – свине и 77% – птици. В Област Ловеч се отглеждат 12 180 говеда със среден размер на стадата от 7 глави. Млечните крави са 5 654 броя. Говедата, овцете и козите се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 78% от говедата, 93% от овцете и 94% козите. Юридически лица отглеждат 54% от свинете, а в стопанства на физически лица са 46%.
На територията на Ловешка област се намира по-голямата част от Националния парк Централен Балкан, който е с обща площ 71 669,5 ха. Паркът е създаден за опазването на уникални, саморегулиращи се екосистеми, със специфично видово разнообразие. Паркът е едно от последните за Европа местообитания на кафявата мечка, вълка, балканската дива коза и едрите грабливи птици.
Делът на напояваните площи в област Ловеч е по-скоро незначителен. По този начин и водовземането от реките за напояване на селскостопански площи е много малко. Общо размерът на напояваните площи с култури възлиза на 5004.6 дка, разпределени в 785 бр. стопанства.

 

Екип:

Светлана Христова – икономист

Виктория Петкова – икономист

5500 ЛОВЕЧ
ул. “Търговска” № 24, ет. 3
ст. 311, 312 - дом ”Преслав”
Сл. тел./факс: 068 /62 47 95

моб. тел.:
0887 896 979
0876 217 576


e-mail: lovech.m@naas.government.bg