Пернишка област е разположена в западната част на Средна България. Граничи с областите София, Кюстендил, София-град, а на северозапад с Република Сърбия. Регионът обхваща  части на планините Верила, Витоша, Люлин и Вискяр, Пернишко, Радомирско и Брезнишки полета. Област Перник обхваща 6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън. Общата площ на област Перник е 2 394 кв. км., а населението на областта е 149 312 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Почти изцяло територията на Пернишка област попада в умереноконтиненталната подобласт, като районите в близост до планините Витоша, Люлин, Голо Бърдо и Любаш, климатът е по-влажен и се характеризира с по-големи количества валежи, ранни есенни слани и възвратни мразове..
Преобладаващите почвени типове са: канелените-горски, чернозем-смолниците, хумусно-карбонатните (рендзини) кафявите-горски, алувиално-ливадните и делувиално ливадните почви. В областта се отглеждат зърнени и фуражни култури, ягодоплодни, етеричномаслени, подправъчни и лекарствени култури, къдно полско зеленчукопроизводство.
Използваната земеделска площ в Пернишка област е 458 339 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 294 063 дка, трайни насаждения (общо) – 2 347 дка, постоянно затревени площи – 160 843 дка, лозя – 13 дка. Гори и залесени площи – 15 900 дка, необработвани земеделски земи – 3 663 дка. Броят на земеделските стопанства е 4 166,  средната използваема площ е 114,8 дка на стопанство, а на животинските единици – 10 247.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Перник сочат, че в областта се отглеждат: 6 208 говеда и биволи ( 1% от общия брой в страната), крави и биволици – 3 513 ( 0,9% от общия брой в страната), овце  – 17 472 ( 1% от общия брой в страната), кози – 5 227 ( 1% от общия брой в страната), свине – 3 032 ( 0,4% от общия брой в страната), птици – 99 981 ( 0,6% от общия брой в страната), пчелни семейства –  7 351 ( 1% от общия брой в страната).

 

Екип:

Ирена Топалова - агроном

Сашка Станимирова - зооинженер

 

2300 ПЕРНИК

пл. “Кракра” № 1; Синдикален дом

ет. 3, ст. 304 и 305, п.к 82

Сл. тел./факс: 076 / 60 29 32

моб. тел.:

0885 841 633
0889 906 784

e-mail:  pernik.m@naas.government.bg