Плевенска област е разположена в централната част на Дунавската равнина и част от Предбалкана. Граничи с областите: Враца, Ловеч и Велико Търново, на север с р. Дунав. Административно и териториално е разделена на 11 общини, със 123 населени места: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
Област Плевен заема площ от 4 653,3 кв.км. и има население  от 269 752 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Почвата е разнообразна, като преобладава черноземната. Застъпени са следните почвени типове: карбонатни, типични, излужени и оподзолени черноземи; сиви и тъмносиви горски почви; алувиални и делувиални ливадни почви.
Плевенска област е с висок процент на земеделски територии, около 80 % при средно за страната 57.4 %. Умереноконтиненталният климат и широкото разпространение на плодородните алувиално-ливадни и черноземни почви в областта, обуславят интензивно развитие на земеделието - растениевъдството е един от най – устойчиво развиващите се сектори на икономиката на Област Плевен. Ежегодно основните зърнено – житни култури (пшеница, царевица, ечемик и овес) заемат около 50 % от обработваемата земя в Област Плевен.
Използваната земеделска площ в Плевенска област е 2 912 618 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 2 807 471 дка, трайни насаждения (общо) – 24 887 дка, постоянно затревени площи – 75 877 дка, тютюн – 2 530 дка, лозя – 18 673 дка. Гори и залесени площи – 2 138 дка, необработвани земеделски земи – 53 835 дка. Изградените годни за напояване площи  са 299 566 дка или около 11 % от обработваемите земеделски земи, а напояваните – 8 850 дка или 0,32%. Броят на земеделските стопанства е 12 924, а на животинските единици – 44 500.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Плевен сочат, че в областта се отглеждат: 22 857 говеда и биволи ( 3,9% от общия брой в страната), крави и биволици – 14 297 ( 4% от общия брой в страната), овце  – 37 224 ( 2,6% от общия брой в страната), кози – 20 570 ( 5,3% от общия брой в страната), свине – 15 991 ( 2,4% от общия брой в страната), птици – 850 918 ( 4,9% от общия брой в страната), пчелни семейства –  34 824 ( 5,9% от общия брой в страната).

 

Екип:

Валя Вълова - аграрикономист /координатор/

Taтяна Петкова - агроном

5800 ПЛЕВЕН

ул. "Васил Левски" 1, ет. 3, ст. 312

Сл. тел./факс: 064 / 80 43 64

моб. тел.:

0884 593 478
0886 336 365

e-mail:  pleven.m@naas.government.bg