Пловдивска област е разположена в централна южна България. На север граничи с област Ловеч, на изток граница е област Стара Загора, на югоизток - области Хасково и Кърджали, на юг - Смолян, на запад - Пазарджик, а на северозапад - с област София. Област Пловдив обхваща 18 общини: Асеновград, Брезово, Хисаря, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Първомай, Перущица, Пловдив-град, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Сопот, Стамболийски.
Площта на област Пловдив е  5 972,9 кв.км., а населението - 683 027 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
В климатично отношение районът не е еднороден – в равнинните части той е преходно-континентален, а във високите части – планински. В континенталните части на областта лятото е горещо, зимата суха и студена, с характерни летни засушавания, предопределящи необходимостта от напояване при интензивно земеделие. 
В Пловдивска област типични почви са: чернозем-смолници, силно и слабо излужени, глинести, канелено-горски почви, алувиално-ливадни, глинесто-песъчливи, делувиални почви. В областта растениевъдството е специализирано в производство на зеленчуци, зърнени храни, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, производство на оризова арпа и други.
Използваната земеделска площ в Пловдивска област е 2 011 837 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 648 877 дка, трайни насаждения (общо) – 140 746 дка, постоянно затревени площи – 215 647  дка, тютюн – 36 929 дка, лозя – 73 267 дка. Гори и залесени площи – 536 230 дка, необработвани земеделски земи – 15 170 дка. Броят на земеделските стопанства е 30 445, а на животинските единици – 93 458.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Пловдив сочат, че в областта се отглеждат: 62 451 говеда и биволи ( 10,7% от общия брой в страната), крави и биволици – 37 340 ( 10,6% от общия брой в страната), овце  – 91 841 ( 6,5% от общия брой в страната), кози – 19 503 ( 5% от общия брой в страната), свине – 19 648 ( 2,9% от общия брой в страната), птици – 975 472 ( 5,6% от общия брой в страната), пчелни семейства –  20 822 ( 3,5% от общия брой в страната).

Екип:

Диляна Кацарова - инженер

Ангел Търпов - агроном

Маргарита Господинова - агроном

Иванка Михова - икономист

Станимир Стефанов  - агроном

4000 ПЛОВДИВ

бул. "Марица" 122, ет. 1, ст. 12 и 13

Сл. тел./факс: 032 / 62 67 56

моб. тел.:

0887 636 782
0889 609 199
0885 831 875
0876 210 699
0887 607 478

e-mail: plovdiv.m@naas.government.bg