Разградска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина и граничи с областите: Русе, Силистра, Шумен и Търговище. Областта обхваща 7 общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
Област Разград заема площ от  2 637 кв.км.. По данни на Националния статистически институт от 2011г.  населението на областта е 122 599 души.
В североизточната и югозападната част на Разградска област са разпространени тъмносиви горски почви, а в останалата част различни видове черноземи. В местата около речните тераси има и алувиално-ливадни почви. Областта е традиционен производител на зърнено-житни, маслодайни, фуражни и технически култури. Развито е и овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството.
Използваната земеделска площ в Разградска област е 1 435 783 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 339 129 дка, трайни насаждения (общо) – 12 773 дка, постоянно затревени площи – 79 699 дка, тютюн – 7 585 дка, лозя – 1 793 дка. Гори и залесени площи – 134 208 дка, необработвани земеделски земи – 335 дка. Броят на земеделските стопанства е 9 301, а на животинските единици – 45 835.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Разград сочат, че в областта се отглеждат: 11 176 крави и биволици ( 3% от общия брой в страната), овце  – 34 926 ( 2,5% от общия брой в страната), кози – 9 109 ( 2% от общия брой в страната), птици – 1 286 591 ( 7,4% от общия брой в страната), пчелни семейства –  23 608 ( 4% от общия брой в страната).
Броят на земеделските стопанства в Област Разград е 9 301, което представлява 21.5% от стопанствата за района и 2.5% от стопанствата в страната. Използваната земеделска площ е разпределена в 9 014 стопанства.
В Област Разград преобладават стопанствата, специализирани в отглеждането на тревопасни животни - 27,2 %, със смесени култури и животновъдство- 22,6% и специализираните в полски култури – 20.9%.  ¾ от стандартния производствен обем се формира от специализираните стопанства в отглеждането на полски култури (48.9%) и в отглеждането на свине и птици (25.8%).
Площи за напояване  има в землището на община Лозница, където е  сформирано сдружение за напояване.

Екип:

Светлана Димитрова - зооинженер

Живка Митева - агроном
 

 

7200 РАЗГРАД

ул. "Княз Дондуков" № 3, ет.4, офиси 34, 35

(сграда на Областно пътно управление)

Сл. тел./факс: 084 / 66 10 75

моб. тел.:

0888 890 622
0889 013 720

e-mail: razgrad.m@naas.government.bg