Област Русе е разположена в Северна България и заема площ от 2803,4 кв. км. Северната граница на Област Русе преминава по поречието на р.Дунав и съвпада с държавната граница с Румъния, където областта граничи с префектура Гюргево.
Принадлежността на Русе, както към Дунавския макро-регион, така и към района на Черноморско сътрудничество съществено благоприятства социално-икономическото развитие на областта.
Областта граничи още с 4 области: Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново. В административно отношение включва 8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83, от които 9 са градове и 74 – села. Най-голямата община е Русе с административен център град Русе – най-голям град в Северен Централен район и пети по големина в страната.
Област Русе е една от средните по територия и население области в България. Общата й площ е 2 791 км2  , а населението -  262 167 души, по данни на Националния статистически институт от 2015г.
Климатът е умереноконтинентален. Характерни за областта са студената зима и сухо, топло лято. Есента и пролетта са краткотрайни.
В Русенска област най-широко разпространени почви  са: черноземни, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни. Съчетанието от релефа, климатичните условия, водния ресурс и почвеното разнообразие дават възможности предимно за отглеждане на зърнени и фуражни култури, зеленчуци,  трайни насаждения.
Използваната земеделска площ в област Русе е 1 688 345 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 561 314 дка, овощни видове – 18283 дка, постоянно затревени площи – 99 129 дка, тютюн – 1741 дка, лозя – 6836 дка. Гори и залесени площи – 184 626 дка, необработвани земеделски земи – 8 008 дка. Броят на земеделските стопанства е 7 945, а на животинските единици – 47 823.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Русе сочат, че в областта се отглеждат: 14 653 говеда и биволи ( 2,5% от общия брой в страната), крави и биволици – 7 751 ( 2% от общия брой в страната), овце – 32 632 ( 2% от общия брой в страната), кози – 9 975 ( 2,5% от общия брой в страната), свине – 83 482 ( 12,5% от общия брой в страната), птици – 843 616 ( 4,8% от общия брой в страната), пчелни семейства – 35 670 ( 6% от общия брой в страната).

Екип:

Деница Гаджева – икономист

Анета Джелепска - зооинженер

Елиана Минчева - агроном

7000 РУСЕ

ул. Църковна независимост 16, 

ет. 9, ст. 8, 9, 10, 11, 12

Сл. тел./факс: 082 / 82 00 84

моб. тел.:

0885 074 178
0888 839 493
0876 214 195

e-mail:  rousse.m@naas.government.bg