Шуменска област е разположена в централната част на североизточна България. Граничи с областите: Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Търговище и Разград. Област Шумен обхваща 10 общини:  Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Шумен, Смядово, Върбица, Велики Преслав, Венец.
Област Шумен заема площ от 3 379 км2 и има население  180 528 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Областта е с ясно изразен  умереноконтинентален климат. Макар и Черно море да е близо до област Шумен, неговото влияние върху климата е незначително, заради преобладаващия западноизточен пренос на въздушни маси. Зимата е относително студена, а лятото е горещо.
В Шуменска област най-широко разпространени почви са: карбонатни черноземи, типични черноземи, плитки и каменисти карбонатни черноземи, излужени черноземи,  оподзолени черноземи,  сиви горски почви. Разпространението на алувиално-ливадните почви е ограничено в заливните тераси на реките. Лозовите насаждения за област Шумен заемат 37,5% от всички трайни насаждения.
Използваната земеделска площ в област Шумен е 1 495 480 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 370 119 дка, трайни насаждения (общо) – 31 502 дка, постоянно затревени площи – 90 549 дка, тютюн – 9 613 дка, лозя – 11 837 дка. Гори и залесени площи – 166 177 дка, необработвани земеделски земи – 3 955 дка. Броят на земеделските стопанства е 10 740, а на животинските единици – 46 230.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Шумен сочат, че в областта се отглеждат: 22 399 говеда и биволи ( 3,8% от общия брой в страната), крави и биволици – 12 983 ( 3,7% от общия брой в страната), овце  – 55 954 ( 4% от общия брой в страната), кози – 11 790 ( 3% от общия брой в страната), свине – 37 567 ( 5,6% от общия брой в страната), птици – 737 984 ( 4% от общия брой в страната), пчелни семейства –    22 611 ( 3,8% от общия брой в страната).

 

 

Екип:

Галина Маринова - икономист

Марин  Маринов - агроном

Десислава Стоянова - икономист

9700 ШУМЕН

ул. “Цар Освободител” № 99, ет. 1

Сл. тел./факс: 054 / 83 31 64

моб. тел.:

0885 842 472
0885 566 925
0882 476 124

e-mail: shumen.m@naas.government.bg