Област Стара Загора се намира в централна южна България. Обхваща Старозагорското поле, Казанлъшката долина, част от Стара планина и Средна гора и граничи с областите Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Габрово и Велико Търново. Старозагорска област обхваща 11 общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
Област Стара Загора е една от най-големите в България, като заема обща площ от 5 152 кв.км. и население – 333 265 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г. В област Стара Загора функционират 11 общини. Териториално-селищната основа на област Стара Загора включва 205 населени места, от които 10 града и 195 села.
Основните почвени видове в Старозагорска област са канелените горски почви, които са разпространени в ниските, хълмисти и предпланински райони и смолниците, които заемат предимно равнинните и котловинни части.
Общата площ на земеделските земи в.т.ч обработваемата земя, броя на имотите и броя на землищата  в област Стара Загора към 31.12.2014 г. са както следва: 2 535 141 дка, от които: обработваема земя – 2 129 807 дка, Баланс на земята по начин на трайно ползване: Ниви – 1 923 206 дка, Изоставени ниви – 78 112 дка, Други изоставени ниви – 9454 дка, Оранжерии – 262 дка, Обработваема земя в пасищен комплекс – 2 387 дка; Общо ниви – 201 3421 дка, Трайни насаждения – 77 143 дка, Лозя – 72 352 дка, Етерично маслени куртури – 37 743 дка; Общо трайни насаждения – 187239 дка, Ливади – 56 207 дка, Пасища – 293 769 дка. Гори и залесени площи – 158 276 дка, необработвани земеделски земи – 2 907 дка.
Броят на земеделските стопанства е 15 696, а на животинските единици – 79 083.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Стара Загора сочат, че в областта се отглеждат: 33 650 говеда и биволи (5,7 % от общия брой в страната), крави и биволици – 20 624 ( 5,8% от общия брой в страната), овце  – 46 154 ( 3% от общия брой в страната), кози – 20 585 ( 5% от общия брой в страната), свине – 91 315 ( 13,6% от общия брой в страната), птици – 1 096 057 ( 6% от общия брой в страната), пчелни семейства –  25 519 ( 4% от общия брой в страната).

 

Екип:

Ганчо Ганчев - агроном

Нели Димова - зооинженер

Елена Гернилова - икономист

 

6000 СТАРА ЗАГОРА

бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, ст. 7

Сл. тел./факс: 042 / 60 19 03

моб. тел.:

0885 859 020
0889 626 251
0887 028 177

e-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg