Видинска област е разположена в Северозападната част на България. На изток пресича Дунавската хълмиста равнина, Предбалкана и Западна Стара планина и е в съседство с област Монтана. На юг, югозапад и запад областта се простира до билото на Западна Стара планина и долината на река Тимок, която е държавната граница със Сърбия. На север граничи с Румъния. Област Видин обхваща 11 общини: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
Област Видин обхваща площ от общо 3 032.9 км2 и население 93 361 души (по данни на НСИ от 2014г.), което я прави най-слабо населената област в България.
Климатът е умереноконтинентален, планински в по-високите части на Стара планина. Зимата е сравнително студена, а лятото е горещо, с недостатъчно валежи.
Във Видинска област най-широко разпространени почви са: черноземни, алувиално-ливадни, сиви горски, кафяви горски, планинско-ливадни.
Използваната земеделска площ към 31.12.2014г. в област Видин е 1 867 226, от които: обработваема земя – 999 950 дка (ниви), трайни насаждения (общо) – 23 145 дка. в т.ч.: лозя – 17 385 дка. и овощни видове 5 760 дка., постоянно затревени площи – 62 670 дка, Гори и залесени площи – 448 192 дка, необработвани земеделски земи – 7 264 дка. Към 31.12.2014г. броят на регистрираните по Наредба № 3земеделски стопани е 1 515.
Данните по отношение на вида и броя на животните в област Видин към 31.12.2014г. сочат, че в областта се отглеждат: говеда и биволи - 5 692, крави и биволици – 3 396, овце  – 13 359, кози – 9 067, птици – 173 940, пчелни семейства – 25 323.

 

ЕКИП:

Емил Балкански - агроном

Даниела Мартинова – агроном

ВИДИН 3700

ул. “Рибарска” № 12, ет. 3, ст. 38

Сл. тел./факс: 094/ 60 64 55

моб. тел.:
0888 818 076
0882 819 808

e-mail: vidin.m@naas.government.bg