Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
адрес: 1331 – София, ул. "Банско шосе" № 7,
тел. 02 / 8 100 988, факс 02 / 8 100 992,
е-mail: office@naas.government.bg

Длъжностно лице по защита на лични данни:
Павел Янев
адрес: София, ул. "Банско шосе" № 7,
тел. за връзка: 0886-99-41-34,
email: pyanev@naas.government.bg

 

Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сградата на НССЗ - Централно управление и прилежащите й зони
Декларация за информираност и съгласие ("Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите")
Декларация за информираност и съгласие за получател на консултантски и съветнически услуги от НССЗ