Основен приоритет в работата на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) e съветническата и консултантската дейност за земеделските производители.
Дейността на НССЗ е насочена към подпомагане адаптирането на земеделските стопанства към строгите хигиенни, ветеринарни и екологични изисквания на европейското законодателство, както и към развиване на производства, добавящи стойност към първичните селскостопански продукти.
Консултации за земеделските производители се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските производители, чрез интернет и на телефон *AGRO (*2476) или 07001 2476 (на цената на един градски разговор от цялата страна).
Основните консултации, които предостави НССЗ през 2011 г., са свързани с възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2007-2013 г. (ПРСР), както и в областта на земеделието и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е обучение на земеделските производители. Към НССЗ e лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Провеждат се професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи.
В НССЗ се разработват информационни материали, които се предоставят директно на земеделските производители, разпространяват се чрез интернет страницата и чрез медиите.
След стартиране на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), НССЗ на практика обслужва най-голям брой земеделски производители в страната по четири мерки от ПРСР. Това са: мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 142 “Създаване на организации на производители” и 214 „Агроекологични плащания”. НССЗ до 31.12.2010 г. е изготвила почти 11 000 проекта и заявления за подпомагане по тези мерки. НССЗ ще продължи по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” от ПРСР до края на 2013 г. да изготвя проекти и заявления за подпомагане за полупазарните производители по мярка 141 от ПРСР и по мерки 121, 122, 123 и 311 на вече одобрени такива стопанства. Всичко това означава, че размерът на усвоените средства с помощта на НССЗ ще нарасне значително.

Годишен отчет на НССЗ за 2011 г.