Terms & Conditions

Terms & Conditions

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) С правилника се определят дейността, структурата и организацията на работа на Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "службата".
Чл. 2. (1) Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена в страната.
(2) Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Службата осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като предоставя на земеделските производители актуална информация, специализирани съвети и консултации, оказва експертна помощ за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в съответствие с утвърдени от Европейския съюз стандарти.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Изпълнителният директор на службата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Инспекторатът на Министерството на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на службата.
Глава втора. СЪСТАВ И СТРУКТУРА
Чл. 5. (1) Службата се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Договорът с изпълнителния директор на службата се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на службата:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) ръководи, представлява службата и отговаря за нейната дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на службата;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) представя на министъра на земеделието и храните периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на службата;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване проект на бюджет на службата;
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) утвърждава щатното разписание на службата след съгласуване с министъра на земеделието и храните;
6. назначава и освобождава главния секретар и служителите в службата;
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар;
8. сключва договори, необходими за дейността на службата, съобразно своите правомощия;
9. отговаря за целесъобразното използване на имуществото на службата;
10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.) осъществява постоянен контакт със Селскостопанската академия.

(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител.
(3) Изпълнителният директор може да делегира правомощия на определени от него лица с писмена заповед.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.) Изпълнителният директор на службата назначава ръководителите на областните дирекции за съвети в земеделието, които ръководят, организират и контролират осъществяването на функциите на службата в съответната област.
Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на службата в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) отговаря за ползването и управлението на предоставените на службата недвижими имоти и движими вещи;
2. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на службата;
3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г.) изпълнява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор;
4. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Службата е структурирана в две дирекции, които подпомагат изпълнителния
директор при изпълнение на правомощията му по чл. 6, осигуряват технически дейността на службата и извършват дейностите по чл. 12 и 13.
(2) В дирекциите могат да се създават отдели.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси" с три отдела: "Административно обслужване и човешки ресурси", "Финанси" и "Информационно обслужване".
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.) Специализираната администрация е организирана в главна дирекция "Съвети в земеделието" с 6 териториални дирекции - "Областни дирекции за съвети в земеделието": Северозападна, Централна северна, Североизточна, Югозападна, Централна южна, Югоизточна, и два отдела: "Координация на дейности" и "Дейности по национални и европейски програми".
Чл. 11. Общата численост на службата е дадена в приложение.
Глава трета. ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЛУЖБАТА
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Дирекция "Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси":
1. отговаря за административното обслужване;