Начало

Национална служба за съвети в земеделието

 

► предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР
► по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020 НССЗ предоставя безплатно консултантски услуги, в т.ч. изготвя бизнес планове по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, по подмярака 4.1.2. "Инвестиции в земеделските стопанства по ТПРМС", по подмярка 4.2.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти по ТПРМС", както и по всички други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства (ТПРМС)
► извършва агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.

 
Новини
Грешка. Зареждането на информацията е неуспешно.
Грешка. Информацията не е заредена.
{dsItems::title} ({dsItems::count} тегления)
{dsItems::date}
{dsItems::title}{dsItems::title} {dsItems::description}