Зареждане ...
 

 

Телефон за сигнали за корупция: 0887 626 246

Обща информация

КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (обн. с ОВ. бр.195 от 25 юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.
По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:
- на електронната поща на НССЗ: office@naas.government.bg;
- до изпълнителния директор на НССЗ (адрес: гр. София, ул. „Банско шосе“ №7), както и на посочените телефони на ръководството на НССЗ;
- чрез пощенска кутия за сигнали за нарушения (сградата на НССЗ с адрес: гр. София, ул. „Банско шосе“ №7, ет.3, както и пред офисите на всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ);
- чрез интернет страницата на НССЗ, Рубрика „Сигнали за корупция“.

Не се разглеждат:
• Анонимни предложения или сигнали.
След анализ и преценка, за анонимни сигнали могат да се считат:
- получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща, без посочени две имена, адрес за кореспонденция или телефон;
- сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на службата е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.
• Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;
• Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Сигналите, които се подават в НССЗ, трябва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на службата.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс. НССЗ е въвела процедура за защита на лицата, подали сигнал.

Процедура за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

Публичен регистър за постъпили сигнали