Административни услуги се предоставят в съответствие с одобрени със Заповед № РД-08/03-164 /16.03. 2023 г. на изпълнителния директор на НССЗ “Вътрешни правила за организацията на административното облужване в Национална служба за съвети в земеделието”

Национална служба за съвети в земеделието предоставя 3 (три) административни услуги:

1. Извършване на агрохимични анализи на почва, вписана под рег. № 696
Пълната информация е налична тук

2. Предоставяне на специализирани консултантски услуги на земеделски стопани за управлението на земята и на стопанствата, рег. № 2157
Пълната информация е налична тук

3. Предоставяне на консултантски пакети по Програмата за развитие на селските райони, 2014 - 2020 г., рег. № 2288
Пълната информация е налична тук

Ред за подаване на предложения, сигнали, жалби и похвали
Потребителите на административни услуги, предоставяни от НССЗ, имат възможност да подадат жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване:
- в деловодството на НССЗ на адрес: 1331 гр. София, ул. ”Банско шосе” № 7;
- по пощата на същия адрес;
- по електронната поща на адрес: office@naas.government.bg;
- в териториалните областни и мобилни общински офиси;
- чрез обаждане на тел. +359 02 810 09 88;
- чрез кутия за сигнали и предложения, поставени във всеки един от 27-те териториални областни офиса, 28-те мобилни общински офиса, както и на 3 етаж в сградата на НССЗ;
- чрез попълване на анкетната карта- директно от интернет страницата и/ или на място в деловодството на НССЗ, респ. в офисите на НССЗ
Чрез използване на средствата за осъществяване на обратна връзка НССЗ измерва удовлетвореността на потребителите от предоставяните от службата административни услуги и ежегодно предприема действия за подобряване на административното си обслужване. Моля попълвайте Анкетната карта!!!

Анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на админинстративни услуги, предоставяни от Национална служба за съвети в земеделието през 2023 г.

Анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на админинстративни услуги, предоставяни от Национална служба за съвети в земеделието през 2022 г.

Работно време на НССЗ и териториалните областни офиси: всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Приемането на заявления се извършва в ЦУ и във всички ТОО, без прекъсване в рамките на работния ден, като работата на служителите продължава до приключване на обслужване на потребителите, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време (чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване).

Система за сигурно електронно връчване

Образци
Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги
Ценоразпис на химическите анализи на почва
Банкова сметка за превеждане таксите за услуги
 

Документи
Етичен кодекс на служителите от НССЗ
Харта на клиента
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в НССЗ
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Протокол за устно искане

Заявление за получаване на административна услуга