На 22.11.2021 г между НССЗ, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФЗ-РА беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) по процедура BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги" по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от Мярка 2 "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проектът цели да се улесни достъпа на земеделските стопани до информация и безплатни консултантски услуги  чрез  създаване на мобилни общински офиса на НССЗ.

С изпълнението на проекта се предвижда да се създадат 28 мобилни общински центрове  към съветническата служба, които ще обхванат територията на 96 общини в страната. Целта е да се улесни достъпът на малките земеделски стопанства до специализирани консултантски услуги, както и да се подобри капацитетът на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации. Освен това с проекта следва да се повишат квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им.

Мобилните офиси ще допълват дейността на действащите към момента областни офиси на НССЗ, като се предвижда от тях да се възползват над 15 000 земеделски стопани. Експертите ще предоставят консултации на фермерите, ще организират информационни събития в различни населени места, ще посещават на място стопаните, като им разясняват условията за кандидатстване по процедури, финансирани чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще им предоставят и други съвети, пряко свързани с дейността на стопанствата.

Планирани индикатори:

Консултирани 16 800 земеделски производители (600 средно на офис)
70 000 (средно 2 500 на офис) консултации
8 400 посещенията на земеделски стопанства (300 средно на офис)
280 бр. информационно-обучителни събития (без в този брой да се включват изнесените приемни) (10 средно на офис)
8 400 бр. изнесени приемни (средно 300 на офис)
400 информационни материали в общ тираж от над 140 000 броя. 

Териториалният обхват на мобилните общински офиси може да видите тук.