Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Обща информация

Подмярка 2.1.1 от ПРСР 2014-2020 г.

Заповед № РД-11/03-166 от 16.03.2018 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1., подмярка 2.1. от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-11/03-293 от 23.06.2015 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1.,
подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020