Заповед № РД-11/03-293 от 23.06.2015 г., за определяне на  период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР за периода 2014-2020 г. на земеделски стопани, кандидати по реда на Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн. ДВ. бр. 40 от 02 юни 2015г.)