В консултантския пакет една от основните дейности на службата е изготвянето на проекти (бизнес план и заявление за подпомагане) на младите фермери за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. Освен изготвянето на проекта по подмярка 6.1., младите фермери получават съвети и информация по различни модули:

- за подходящи видове култури и породи животни, които да отглеждат в стопанството си;

- за възможностите за подпомагане развитието на тяхното стопанство по различни национални и европейски мерки и схеми;

- за техниката, технологиите и процесиите за отглеждане на култури и животни;

- за всички регистрационните, разрешителните и лицензионните режими за стартиране на дейност в областта на земеделието;

- за всички приложими за тях Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения  за земеделските им стопанства. По този начин значително ще се намали риска да бъдат санкционирани по директни плащания поради неспазване на тези изисквания;

- за приложимите в стопанствата им селскостопански практики от полза за климата и околната среда т.е. за т.нар. "зелени директни плащания";

- за ефективното използване на водните ресурси в земеделското им стопанства, при спазване на всички нормативни режими в тази област;

- за правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и за методите на интегрирано управление на вредителите съгласно Закона за защита на растенията;

- за стандартите за безопасни условия на труд и за намаляване на риска от пожари в земеделското му стопанство;

Младите земеделски стопани безплатно се възползват и от услугите на Аналитичната лаборатория към НССЗ, като на взетите почвени проби от обработваните от тях площи се изготвя агрохимичен анализ и се предоставят препоръки за торене.

Одобрените млади фермери ще продължат да получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им по подмярка 6.1., което в много по-голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите им и получаването на втората част от помощта.