Заповед № РД-11/03-166 от 16.03.2018 г. на Изпълнителния директор на НССЗ, за определяне на  период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР за периода 2014-2020 г. на млади земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Заявление за получаване на консултантски пакет А2Б може да изтеглите тук.

Договор по заявление за получаване на консултантски услуги може да изтеглите тук.