Дейност на НССЗ по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.

На 02.11.2022 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

На 02.11.2022 г., с публикуването на обявата за стартиране прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани",  Изпълнителният директор на НССЗ издаде заповед № РД-08/03-643 от 02.11.2022 г.  за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на КП А2Б в съответствие с Административен договор № РД50-45/04.10.2022г. сключен между Министерството на земеделието (МЗм), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и НССЗ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. за изпълнение на проект №BG06RDNP001-2.002-001 с предмет предоставяне на консултантски пакет А2Б на млади земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Началната дата на прием на заявления e 02.11.2022 г., а за крайната дата 30.12.2022 г.

НССЗ чрез своите Териториални областни офиси приема заявления за получаване на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1 по образец на земеделски стопани кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, отговарящи на условията, посочени в насоките за кандидатстване. Кандидатите декларират пред НССЗ, че ще кандидатстват и отговарят на изискванията, посочени в актуалните „Условия за кандидатстване“ по подмярка 6.1.