Заповед № РД-08/03-752 от 29.12.2022 г. на Изпълнителния директор на НССЗ, за удължаване периода на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР за периода 2014-2020 г. на млади земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Заявление за получаване на консултантски пакет А2Б може да изтеглите тук.

Образец на договор за консултантски услуги може да изтеглите тук.