През 2015 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) бяха насочени към постигането на следните цели:
• Разширяване и улесняване достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските производители;
• Подпомагане стартирането и прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) в т.ч. на Тематична подпрограма за малките стопанства и успешното приключване на ПРСР 2007-2013г.;
• Активно участие и водеща роля на службата за доизграждане и развитие на Системата за съвети в земеделието (Farm Advisory System)..
Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските производители и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските производители, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2015 г. са консултирани 23 126 лица и са предоставени 109 324 консултации. Направени са и 3 037 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2015 г., са свързани с възможности за подпомагане по новата ПРСР 2014 - 2020 г. особено на младите фермери и малките стопанства, изпълнението на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г. в т.ч. на одобрените по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ полупазарни стопанства, както и специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения – към 31.12.2015 г. са действащи над 20 бр. договори и рамкови споразумения за сътрудничество, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Ст. Загора, Лесотехнически университет – София, Селскостопанска академия, Икономически университет – Варна, Институт по аграрна икономика - София, Институт по овощарство – Пловдив, Звено за управление на Националната селски мрежа на България. Проведените съвместни дейности и мероприятия на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2015 г. са 128 бр. В тях са участвали над 3 000 фермера.
Основна дейност на НССЗ през 2015г. беше и предоставянето на пакет консултантски услуги А2Б на млади фермери по операция 2.1.1 “Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” на Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” по ПРСР 2014-2020 г. За периода на прием на заявления за получаване на консултантски пакет (КП) А2Б (23.06. - 23.07.2015г.) експертите на НССЗ изготвиха 1 324 заявления за подпомагане и бизнес планове по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Експертите на НССЗ изготвиха и 1 312 писмени доклада за предоставените консултантски пакети (КП А2Б) на младите фермери включващи и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства. Всеки един млад фермер беше обслужен качествено и в срок.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2015 г.