През 2020 г. цялата дейност на НССЗ, както и на много други институции беше значително повлияна от възникналата пандемия причинена от вируса COVID-19. Въпреки ограничените преки контакти между експертите на НССЗ и земеделските стопани,  Службата продължи активно да работи със стопаните, като им предостави и алтернативни начини, освен директния контакт за получаване на консултации и информация. НССЗ активно използва дигиталните технологии за комуникация, консултация и обучение и показа добър пример как тези технологии могат ефективно да се използват в работата на съветника.

През 2020 г. усилията на служителите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) продължиха да бъдат насочени към постигането на следните цели:

• Улесняване достъпа на земеделските стопани до съветническите услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
• Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
• Активно участие и водеща роля на НССЗ за доизграждане и развитие на Системата за съвети в земеделието (Farm Advisory System - FAS).

Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, в изнесени приемни в различни населени места, чрез интернет и по телефон. През 2020 г. са консултирани 12 505 лица и са предоставени 69 492 консултации. Направени са 2 142 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2020 г., са свързани с възможности за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., основно подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, и 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Друга съществена част от дейността на НССЗ е предоставянето на специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, в т.ч. свързани с директни плащания и кръстосано съответствие, мерки на ниво стопанство за справяне с последиците от изменение на климата и рамковата директива за водите, прилагане на добри земеделски практики и иновативни решения в земеделското стопанство с цел опазване на околната среда и повишаване ефективността в земеделската дейност, както по отношение на производството, така и във връзка с маркетинга и организацията на дейностите в стопанството.

През 2020 г. продължи работата на НССЗ за подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, Икономически университет - Варна, Русенски университет, научните институти на Селскостопанска академия и др. Проведените съвместни информационно-обучителни събития предимно под формата на онлайн семинари и заснети демонстрации на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2020 г. са 79 бр., като в тях са участвали над 3 090 фермера.

Основна дейност на НССЗ и през 2020 г. беше предоставянето на консултантски пакети (КП) по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 г. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” НССЗ предоставя 6 бр. различни консултантски пакети (КП) на малки земеделски стопанства. Подадените заявления за получаване на КП по подмярка 2.1.2 ат ПРСР 2014-2020 г. е 1 134 бр., а изготвените писмени доклада са 1 103 бр. От стартиране на прием на заявления за получаване на КП (22.06.2016 г.) до 31.12.2020 г. експертите на НССЗ по подмярка 2.1.2 са предоставили 28 492 бр. КП и са изготвили 8 864 бр. писмени доклада за предоставените КП, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства. Всяко малко стопанство беше обслужено качествено и в срок.

Обучението на земеделските стопани и съветници е с изключителна важност в дейността на НССЗ. Към НССЗ има лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Ежегодно се провеждат професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски стопани.

НССЗ развива активна международна дейност и гради своя капацитет в сътрудничество с  други съветнически организации от Европа и региона. НССЗ е член на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS), Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN), като продължи да участва активно и да обменя добри практики и опит със съветническите организации в Европа. НССЗ участва в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт 2020, свързани с иновации в земеделието в т.ч. проект  „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration”) (NEFERTITI) и проект „Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите“/ „Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry ” (i2connect)..

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2020 г.