Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2014 г.