Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2015 г.