Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г.