Наименование на администрацията: Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Структура: НССЗ е структурирана в 2 дирекции: Дирекция „Административно-финансова дейност” и „Главна дирекция "Съвети в земеделието" с 27 териториални областни офиса (ТОО) и Дирекция Мобилни общински офиси с 28 общински офиси

Седалище и адрес: 1331 гр. София, ул. „Банско шосе” № 7 - Централно управление (ЦУ) на НССЗ
Адресите и координатите за връзка с териториалните областни офиса са налични на интернет страницата на НССЗ http://www.naas.government.bg

Данни за кореспонденция
1331 гр. София, ул. „Банско шосе” № 7
Интернет адрес: www.naas.government.bg
Електронна поща: office@naas.government.bg
Тел: +359 2 810 09 88

Булстат 130 339 616

Работно време на НССЗ и териториалните областни офиси: всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, обедната почивка на служителите е от 12.00 до 12.30 часа.
Приемането на заявления се извършва в Централно управление на НССЗ в гр. София и във всички регионални офиси, без прекъсване в рамките на работния ден, като работата на служителите продължава до приключване на обслужване на потребителите, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време (чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване).

За предоставяне на е-услуги, моля, запознайте се предварително с изискванията.

Достъп до обществена информация в НССЗ се извършва по реда на утвърдените със заповед на изпълнителния директор Вътрешни правила за регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация.

Заявления за достъп до обществена информация се подават писмено на адрес:
1331 гр. София
ул. „Банско шосе" № 7
Национална служба за съвети в земеделието
на електронен адресoffice@naas.government.bg
Устни запитвания се приемат и на телефон +359 2 810 09 88, за което се съставя протокол.

Всички процедури по Закона за достъп до обществена информация се регистрират в специално създаден Регистър на процедурите по ЗДОИ.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията.

Проекти на нормативни актове.

Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.

Ежегодно се публикува Годишен отчет за процедурите по ЗДОИ.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до общ. информация в НССЗ
     Регистър за процедурите по ЗДОИ
     Заявление за достъп до общ. информация
     Протокол за примане на устно заявление за достъп до общ. информация
     Решение
     Протокол
     Годишен отчет за процедурите по ЗДОИ

Списък на категориите информация за 2024 г., подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на НССЗ

Списък на категориите информация за 2023 г., подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на НССЗ

Списък на категориите информация за 2022 г., подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на НССЗ

Списък на категориите информация за 2021 г., подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на НССЗ

Списък на категориите информация за 2020 г., подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на НССЗ

Списък на постъпили искания за повторно използване нза информация от обществен сектор, 2020 г.

Регистър, 2023 г.
Годишен отчет, 2023 г.

Регистър, 2022 г.
Годишен отчет, 2022 г.

Регистър, 2021 г.
Годишен отчет, 2021 г.

Регистър, 2020 г.
Годишен отчет, 2020 г.

Регистър, 2018 г.
Годишен отчет 2018 г.

Регистър, 2017 г.
Годишен отчет 2017 г.