На 9 април 2019 г. в гр. Шумен  се проведе съвместна информационна среща - семинар  на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Шумен) и Шуменски университет „Е. К. Преславски“ на тема: „Ползи от екосистемните услуги в земеделието за опазване на ландшафта и биоразнообразието“

На информационната среща присъстваха 12 земеделски стопани от област Шумен.

На срещата г-н Димитър Димитров от Шуменски университет „Е. К. Преславски“ запозна присъстващите земеделските стопани със значението на различните компоненти на околната среда за производство на качествена земеделска продукция. Земеделските стопани бяха информирани как и кога  да използват техниката за обработка и средствата за борба с болести  и неприятели, за да не нанасят вреда на екосистемите и да запазят биоразнообразието.

Експертите от ТОО-Шумен към НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г. На присъстващите бяхао разяснени задълженията им по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени плащания) и условията за предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.