Заповед № РД-08/03-338 от 20.07.2020 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием от НССЗ на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.2а, включващ изготвянето на бизнес план и основна информация за проектно предложение по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.