Въпрос 1: Одобрен съм по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР. Мисля да кандидатствам по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., но тъй като изпуснах сроковете миналата година интересува ме дали ще се отвори мярката отново и ако да кога?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще бъде отворена и през 2012 г. На http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329727135.xls  e публикуван индикативен (очакван/предварителен) график с информация кога се очаква да бъде отворена мярка 121 за прием на заявления за подпомагане. Планирани са три периода на прием на проекти по мярката:
- от 26.03. до 15.04.2012 г.
- от 02.07. до 22.07.2012 г.
- от 05.11 до 25.11.2012 г.

Очаква се да има и отделен бюджет по мярка 121 за одобрени полупазарни стопанства. Също така, съгласно изискванията за публичност и прозрачност, заповедите за стартиране на периодите за прием се публикуват на посочените интернет страници най-малко 15 дена преди започване на приема.

Експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) може да Ви консултират по мярка 121.
Ако проектът Ви по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР е изготвен от НССЗ, имате право да Ви бъде изготвен безплатно и бизнес плана по мярка 121.


Също така във Вашия случай, като одобрен ползвател по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г., независимо дали е сте ползвали услуги на НССЗ при кандидатстване по мярка 141, Вие имате право да получавате от служителите на НССЗ различни специализирани консултации, специално насочени към всички бенефициенти по мярка 141 по време на 5 годишния период на изпълнение на бизнес плана по мярка 141.

Новите услуги ще се предоставят съгласно официално одобрените от Европейската комисия (ЕК) през м.декември 2011 г. предложения за промени в ПРСР, Очаква се промените да бъдат отразени и в националното законодателство до 1 месец.

До края на 2013 г. услугите по мярка 141 се допълват и с консултантски услуги за земеделските производители, които са получили финансова помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” (независимо дали НССЗ им е изготвила проекта по мярка 141) както следва:
1. консултантски услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята  в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него. Най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на  оценка на стопанството.
2. на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” за:
• съдействие в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;
• оказване на подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;
• осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление
3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството. Тези консултантски услуги могат да се предоставят максимум два пъти за едно полупазарно стопанство по време на петгодишния период на подпомагане по мярка 141.

Може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Адресът и телефоните за връзка с нашите екипи по места, може да намерите на сайта на Службата: www.naas.government.bg