Въпрос:

Здравейте,

Решил съм да направя минимум 100 пчелни кошера първоначално. Идеята ми е да започна със 100 и догодина да ги удвоя. Въпросът ми е как трябва да подходя към тази програма с пчеларството и има ли как да участвам по Евро програма, за това, което съм решил да правя, и изготвяте ли такива проекти?

Отговор:

    В отговор на поставения въпрос Ви информираме, че по Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. се предоставя финансова помощ за различни дейности и инвестиции свързани с пчеларството в т.ч. за закупуване на пчелни семейства. Тя се регламентира от Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135976286).  По тази програма могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Условия за подпомагане по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари са следните:
Допустима за подпомагане по мярката е една от следните видове пчеларски организации, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
1. браншова пчеларска организация;
2. асоциация на пчелари;
3. сдружение на пчелари;

По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на национално ниво на изложения, мероприятия, пресконференции, панаири и др.- разходи за наем на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, интернет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиореклама, включително разходите за изработване на клипове, филми и други аудио-визуални средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали- разходи за интернет страница, лого, брошури, дипляни, етикети, транспаранти, банери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански договори за управление на проекта, командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
6. за извършване на проучване и анализ по години с цел измерване на резултатите от промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти;
8. (нова- ДВ, бр.89 от2014 г.) идентичност на кампанията и на популяризираните пчелни продукти - разходи за дизайн на опаковка и изработка на опаковки.

Условия за подпомагане по мярка Б - Борба срещу вароатозата:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти;

По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства.

Условия за подпомагане по мярка В - Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.
По мярката се финансират разходите за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.

Условия за подпомагане по мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в oбщността:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.

По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери за подмяна на стари и/или негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства. Недопустими за подпомагане са кандидати:
- които по предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече кошера;
-  които извършват дейности, свързани с производство на кошери
2. за дейности поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства.

Модели и окомплектовки на кошери, които се подпомагат:
а) кошер Лангстрот – Рут комплект – 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
б) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак;
в) кошер Лангстрот – Рут комплект – 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
г) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;
д) кошер Фарар – 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки;
3. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на пакети пчели (голи роеве) и/или отводки за дейности;
4. за закупуване на пчелни майки.

Друга възможност за кандидатстване е по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. В  Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756), за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
- да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
- да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.

Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3 500+9 000)).
- да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която  е приложение към наредбите по прилагане на подмярка 6.3. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Във вашият случай икономическият размер на стопанството Ви ще бъде 6 391,15 евро (при 100 бр. пчелни семейства * 125 лв. СПО на семейство = 12 500,00 лв. СПО/1.95583 лв.). Следователно икономическия размер на стопанството Ви ще бъде достатъчен за да кандидатствате, но за да сте допустим за подпомагане също така трябва да отговаряте и на другите условия по подмярка 6.3.
- да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
- да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

По подмярката не са допустими бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.

Приоритет по подмярка 6.3 се предоставя за земеделски стопани, които:
1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
2. отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор „Етерично- маслени култури“;
3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);.

Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в Приложение № 9 на Наредбата за прилагане на подмярка 6.3.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.