Пазарджишка област е разположена в централна южна България, в западната част на Горнотракийската низина. Включва части от Пазарджишкото и Пловдивското полета, части от западните Родопи, Рила и Средна гора и граничи с областите - Благоевград, Пловдив, Смолян и София. Област Пазарджик обхваща 12 общини: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.
Общата площ на област Пазарджик е 4 459 кв.км, представляваща 4 % от общата територия на страната. Населението на областта е 275 548 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът е умереноконтинентален, с черти на планински във високите части на Родопите и Рила.
Почвите в Пазарджишка област са плодородни: алувиално-ливадни, делувиално-ливадни, смолници и канелени горски. В съчетание с преходно-континенталния климат, те са благоприятни за развитието на зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, зърнопроизводството и производство на етерично-маслодайни култури. Високопланинската част е заета предимно от кафяви горски почви, които на много места са скелетни, подходящи за картофопроизводство, производство на хмел и пасищно животновъдство.
Използваната земеделска площ в Пазарджишка област е 577 042 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 456 488 дка, трайни насаждения (общо) – 45 523 дка, постоянно затревени площи – 72 638 дка, тютюн – 6 527 дка, лозя – 27 500 дка. Гори и залесени площи – 1 047 дка, необработвани земеделски земи – 13 339 дка. Броят на земеделските стопанства е 21 404, а на животинските единици – 41 961.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Пазарджик сочат, че в областта се отглеждат: 20 369 говеда и биволи ( 3,5% от общия брой в страната), крави и биволици – 12 592 ( 3,5% от общия брой в страната), овце  – 41 766 ( 3% от общия брой в страната), кози – 10 167 ( 2,6% от общия брой в страната), свине – 33 196 ( 5% от общия брой в страната), птици – 436 462 ( 2,5% от общия брой в страната), пчелни семейства –    9 824 ( 1,7% от общия брой в страната).

 

Екип:

Светла  Сиракова - зооинженер

Теофана Ангелова  - икономист

Светлана Дачева - агроном

 

4400 ПАЗАРДЖИК

ул. "Цар Симеон" 23

сл. тел./факс: 034 / 44 08 66

моб. тел.:

0876 212 271

0886 994 210
0882 751 894

e-mail: pazardjik.m@naas.government.bg