Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (утвърдени със Заповед на министъра на земеделието и храните с рег. № РД 09-550/02.08.2016) може да изтеглете от тук.