Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 01.01.2020-31.12.2023 г.

Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници