Презентации на български език, ръководства и практики по темата на английски език може да намерите тук

Брошура на български език може да бъде разгледана от тук

Интернет страница на проекта за стимулиране повторното използване на пречистена вода в земеделието SUWANU EUROPE може да видите тук.

През 2013 г. беше подписано Споразумение № 319998 за отпускане на безвъзмездна помощ от Европейската комисия по Седма рамкова програма “Region of knowledge”. С това споразумение се официализира началото на проект „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно използване на хранителните вещества” с акроним SuWaNu. Срокът за изпълнение на проект SuWaNu е 30 /тридесет/ месеца – до 31.12.2015 г.В него участват консорциуми от пет различни европейски държави: Германия, Испания, Гърция, Малта и България. Българският консорциум е представен от Аграрен университет – Пловдив, Община Пловдив, Земеделска кооперация „Единство” – с.Костиево и СВАО – Съвет на българските земеделски организации.
Кратка информация за проекта
Селскостопанските практики оказват най-големия натиск върху ресурсите от прясна вода за напояване (55% от потреблението на вода в Европа) и върху използването на тор. Земеделските стопани в Европа са изправени пред сериозни проблеми като недостиг на прясна вода и на хранителни вещества, екстремни климатични условия и нарастващото търсене на увеличаващото се население. Това води до повишаване на цените на минералните торове и хранителните стоки, рискови мерки като прилагането на непречистени води в полетата, както и екологични щети, причинени от прекомерната експлоатация на ресурсите.

Въпреки че са положени значителни усилия за изследователски дейности и инициативи за пречистване на отпадни води на местно ниво и повторното им използване в селското стопанство, е необходим интегриран подход между регионите, които развиват такива изследвания, създаване на стимули за научни проучвания, сътрудничество между местната власт и бизнеса в рамките на повторното използване на отпадни води в Европа и подкрепа за създаване на общи европейски насоки и параметри за ефективно използване на водите и хранителните вещества.

В този смисъл, основната цел на този проект е да се разработят технологии, предлагащи услуги за транснационално сътрудничество в рамките на „клъстери с научноизследователска насоченост“, включващи университети, местни власти, изследователски центрове, технологични фирми, предприятия, фермери и земеделски сдружения, свързани с пречистване на отпадни води и селското стопанство от пет различни държави: Германия, Испания, Гърция, Малта и България. Тези услуги ще осигурят и улеснят обмена на ноу-хау за алтернативите на вода и хранителни ресурси за всички членове на проекта, ще създадат бизнес възможности в областта на съсредоточаването и по-нататъшно разширяване на подкрепата от заинтересовани страни от държави извън консорциума като едновременно с това предоставят решения на гореспоменатите проблеми, пред които е изправена Европа.
Всеки желаещ може да се присъедини към инициативата чрез регистрация в Marketplace (мястото за регистриране на профила ви) на проекта чрез http://www.suwanu.eu/register като, физическо или юридическо лице. По този начин вие ще станете част от европейската мрежа от страни, заинтересовани в областта на устойчивата употреба да отпадни води в земеделието, градска среда и т.н., а с вашия профил в сайта ще се запознаят много потенциални бизнес партньори (регистрирани в мрежата или търсещи чрез нея), които при проявен интерес и желание за съвместни дейности могат да се свържат с Вас за установяване партньорство. От проявилите интерес за регистрация не се изисква или очаква друго освен попълването на регистрационната форма на български или английски език.
Успех!!!

Постера към проекта можете да видите тук.

Флаера към проекта можете да видите тук.