Дейността на НССЗ през 2012 г. продължи да е насочена към подпомагане прилагането на държавната политиката в аграрния сектор за развитието на земеделието и селските райони. НССЗ доказа, че съветническата дейност в областта на земеделието играе важна роля за подобряване на устойчивостта и доходността на земеделските стопанства.
        През 2012 г. НССЗ продължи да поддържа високо качеството на предлаганите консултантски услуги, като постоянно ги адаптира към нуждите на земеделските производители и другите жители на селските райони, за да може те да се справят с предизвикателствата на променящата се пазарна и социална среда.
За постигане на горепосоченото НССЗ продължи да извършва целенасочена информационна, консултантска и съветническа дейност, която да помага на земеделските производители да разширят и модернизират своите стопанства. НССЗ оказа  съдействие на земеделските производители за усвояването на средства по европейски и национални програми. В този аспект НССЗ извърши информационна, консултантска и съветническа дейност, която съответства на целите на ОСП на ЕС.
       НССЗ подобри своята работа като предложи нови консултации и услуги и разшири обхвата на съществуващите. Благодарение изготвените от Службата безплатни заявления за подпомагане, на над 10 800 земеделски производители вече са одобрени за подпомагане и стойността на проектите, които те изпълняват са в размер на над 308 млн. лв. Всеки един експерт на НССЗ е допринесъл с около 2,75 млн. лева за усвояването на средствата по ПРСР в Р. България (при средно 112 бр. експерти за периода 01.04.2008 г.-31.12.2012 г.). Одобреният бюджет от МЗХ за НССЗ през 2012 г. е 1,373 млн. лв. (средства от републиканския бюджет). Общо за четири години и 8 месеца изпълнение на мярка 143 (04.2008-12.2012 г.) бюджетът на НССЗ (средства от републиканския бюджет) е бил 7.355 млн. лв., т.е. всеки един лев от бюджета предоставен на НССЗ е довел до 42 лв. усвояване на публични средства от ПРСР.

Трябва да се отбележат и следните резултати постигнати през последните три години:

- Възстановяване в края на 2012 г. на аналитичната лаборатория на НССЗ. С извършването на агрохимични анализи се постигна пълно и комплексно обслужване на всички земеделски производители, както и се дава възможност НССЗ да предоставя всички задължителни по мярка 143 консултации, в т.ч. препоръки за торене;

- Изграждане и въвеждане от 2011г. на информационна система на НССЗ – подробни данни за всеки един клиент на НССЗ (земя, животни, предоставени консултации, изготвени проекти и т.н.). По този начин може да се следи какви са лицата, които ползват услугите на службата, как те се променят във времето и т.н..

-  Провеждане на голям брой обучения на земеделски производители;

- Предприети активни действия за възстановяване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес";

-  Изцяло обновена интернет страница на НССЗ. Вече има възможност за директно задаване на въпроси от страна на земеделските производители и за получаване на отговор в рамките на няколко дни.

Постигнатите резултати показват, че НССЗ е уважаван и търсен партньор за земеделските производители.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2012г.