През 2013 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) бяха насочени към постигането на следните цели:
1. Поддържане на доброто равнище на обслужване на земеделските производители, както и запазване на броя на фермерите и другите лица, получаващи консултантски услуги, на средното за НССЗ ниво спрямо последните две години.
2. Подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”.
3. Подпомагане на прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г.
Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските производители и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските производители, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2013 г. са консултирани 19 494 лица и са предоставени 79 311 консултации. Направени са и 3 077 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2013 г., са свързани с възможностите за подпомагане по ПРСР 2007 - 2013 г., както и в областта на земеделието и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни научно-приложни организации за трансфер на научни знания и достижения – към 31.12.2013 г. са действащи 12 бр. договори за сътрудничество, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Ст. Загора, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УНСС-София, Университет „Ангел Кънчев”-Русе и Селскостопанска академия. Проведените съвместни дейности и мероприятия на НССЗ с научни институти и други научно-приложни организации през 2013 г. са 106 бр. В тях са участвали над 3 000 фермера.
Много важна дейност за НССЗ е и обучението на земеделските производители. Към НССЗ e лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Провеждат се професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски производители. През 2013 г. по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" и със собствени средства НССЗ, чрез своя ЦПО, обучи 557 земеделски производители в курсове от 150 уч.ч. и 30 уч.ч. и в информационни дейности от 18 уч.ч.. В края на 2013 г., бяха подписани и два нови договора с ДФЗ по мярка 111. Предвидено е да се обучат 360 земеделски производители.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2013 г.