През 2014 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) бяха насочени към постигането на следните цели:
1. Поддържане на доброто равнище на обслужване на земеделските производители и запазване на броя на фермерите и другите лица, получаващи консултантски услуги, на база средния брой за последните три години.
2. Подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”.
3. Подпомагане на прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. и стартирането на новата ПРСР 2014-2020 г. в т.ч. на Тематична подпрограма за малките стопанства.
Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските производители и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските производители, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2014 г. са консултирани 17 287 лица и са предоставени 80 267 консултации. Направени са и 3 080 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2014 г., са свързани с изпълнението на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г. и очакваните възможности за подпомагане по новата ПРСР 2014 - 2020 г., както и специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения – към 31.12.2014 г. са действащи над 20 бр. договори и рамкови споразумения за сътрудничество, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Ст. Загора, Лесотехнически университет – София, Селскостопанска академия, Икономически университет – Варна, Институт по аграрна икономика - София, Институт по овощарство – Пловдив, Звено за управление на Националната селски мрежа на България. Проведените съвместни дейности и мероприятия на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2014 г. са 108 бр. В тях са участвали над 3 000 фермера.
Много важна дейност за НССЗ е и обучението на земеделските производители. Към НССЗ e лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Провеждат се професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски производители. През 2014 г. по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" и със собствени средства НССЗ, чрез своя ЦПО, обучи 707 земеделски производители в курсове от 150 уч. часа. и 30 уч. часа. и в информационни дейности от 18 уч.часа.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2014 г.