През 2016 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) бяха насочени към постигането на следните цели:
• Разширяване и улесняване достъпа на земеделските стопани до консултантските услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
• Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства и успешното приключване на одобрени по ПРСР 2007-2013г. проекти (продължаващи / с поети ангажименти след 2015г.);
• Активно участие и водеща роля на НССЗ за доизграждане и развитие на Системата за съвети в земеделието (Farm Advisory System).
Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2016 г. са консултирани 19 306 лица и са предоставени 98 825 консултации. Направени са и 3 666 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2016 г., са свързани с възможности за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г. особено на младите фермери и малките стопанства, изпълнението на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г. в т.ч. на одобрените по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ полупазарни стопанства, както и специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения – към 31.12.2016 г. са действащи над 20 бр. договори и рамкови споразумения за сътрудничество, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Ст. Загора, Лесотехнически университет – София, Селскостопанска академия, Икономически университет – Варна, Институт по аграрна икономика - София, Институт по овощарство – Пловдив. Проведените съвместни дейности и мероприятия на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2016 г. са 126 бр. В тях са участвали над 3 300 фермера.
Основна дейност на НССЗ през 2016г. беше и предоставянето на 6 бр. различни консултантски пакети (КП) на малки земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” на Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” по ПРСР 2014-2020 г. От стартиране на прием на заявления за получаване на КП (22.06.2016 г.) до 31.12.2016 г.  експертите на НССЗ предоставиха 9 644 бр. КП, изготвиха 2 831 бр. писмени доклада за предоставените КП, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства. За периода (04.07.2016г. до 12.08.2016г.) на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020, в рамките на предоставяните КП по подмярка 2.1.2., експертите на НССЗ изготвиха и 2 861 бр. заявления за подпомагане и бизнес планове по подмярка 6.3. Всяко едно малко стопанство беше обслужено качествено и в срок.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2016 г.