През 2017 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) бяха насочени към постигането на следните цели:
• Разширяване и улесняване достъпа на земеделските стопани до консултантските услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските производители;
• Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства.
• Активно участие и водеща роля на службата за доизграждане и развитие на Системата за съвети в земеделието (Farm Advisory System).
Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2017 г. са консултирани 16 067 лица и са предоставени 92 785 консултации. Направени са и 3 083 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2017 г., са свързани с възможности за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г. особено по  подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, както и специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.
Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, Лесотехнически университет – София, Селскостопанска академия и Икономически университет – Варна. Проведените съвместни дейности и мероприятия на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2017 г. са 109 бр. В тях са участвали над 2 600 фермера.
Основна дейност на НССЗ през 2017 г. беше и предоставянето на 6 бр. различни консултантски пакети (КП) на малки земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” на Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” по ПРСР 2014-2020 г. От стартиране на прием на заявления за получаване на КП (22.06.2016 г.) до 31.12.2017 г.  експертите на НССЗ предоставиха 15 342 бр. КП, изготвиха 4 532 бр. писмени доклада за предоставените КП, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства. Всяко едно малко стопанство беше обслужено качествено и в срок.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2017 г.