През 2018 г. усилията на всички служители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) продължиха да бъдат насочени към постигането на следните цели:

• Разширяване и улесняване достъпа на земеделските стопани до консултантските услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
• Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
• Активно участие и водеща роля на НССЗ за доизграждане и развитие на Системата за съвети в земеделието (Farm Advisory System).

Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, чрез интернет и на телефон AGRO (07001 2476) - на цената на един градски разговор от цялата страна. През 2018 г. са консултирани 12 194 лица и са предоставени 72 865 консултации. Направени са и 2 625 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2018 г., са свързани с възможности за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г. особено по  подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.

Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения, в т.ч. с Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, Икономически университет - Варна, Русенски университет, научните институти на Селскостопанска академия и др. Проведените съвместни информационно-обучителни събития на НССЗ с университети, научни институти, научно-приложни и други организации през 2018 г. са 113 бр., като в тях са участвали над 2 300 фермера.

Основна дейност на НССЗ през 2018 г. беше и предоставянето на консултантски пакети по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020 г.. По  подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” НССЗ предоставя 6 бр. различни консултантски пакети (КП) на малки земеделски стопанства. От стартиране на прием на заявления за получаване на КП (22.06.2016 г.) до 31.12.2018 г.  експертите на НССЗ предоставиха  по подмярка 2.1.2 18 248 бр. КП, изготвиха 5 267 бр. писмени доклада за предоставените КП, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства. Всяко малко стопанство беше обслужено качествено и в срок. По подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги"  през 2018 г. НССЗ предостави 930 бр. консултантски пакета А2Б на кандидати по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 г., включващ и изготвянето на проектно предложение по подмярката.

За НССЗ с изключителна важност е дейността за обучението на земеделските стопани. Към НССЗ e лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Провеждат се професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски стопани.

През последните няколко години НССЗ развива активна международна дейност и гради своя капацитет, като член на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS), Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN) и проекти по Програма Хоризонт 2020, свързани с иновации в земеделието в т.ч. проект „Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) (PLAID)” и проект  „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration”) (NEFERTITI).

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2018 г.