Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2021 г.