Годишна работна програма (2012 г.) на НССЗ във връзка с мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" на Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г.