Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2019 г.