Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2018 г.